מדיניות פרטיות

חברת YETI GROUP מפעילה את אתר האינטרנט sophiak8.sg-host.com רואה חשיבות רבה בכיבוד והגנה על פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר.

קבצי עוגיות – COOKIES

האתר אוסף קבצי עוגיות לצורך חווית גלישה מותאמת ואיסוף נתונים סטטיסטיים על שימוש וגלישה באתר, ביצוע פעולות ורכישה ע"י כלל המשתמשים, אימות פרטים של הגולשים, התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

אבטחה

החברה רואה חשיבות רבה באבטחת המידע האישי של המשתמשים. החברה מצפינה את המידע שהיא אוספת באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית (SSL).

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת packs@yeti-group.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.

הגבלת אחריות

למרות שהחברה מפעילה את מירב המאמצים למניעה של פגיעה בפרטיות משתמש, יש לזכור כי בסביבה מקוונת (סביבת אינטרנט) לא ניתן להבטיח באופן הרמטי ומוחלט מניעת חדירה למאגר מידע וביצוע פעולות בלתי חוקיות ע”י פורצים ברשת (Hackers). לאור זאת, וכפי שצוין בתקנון, על כל משתמש לשמור בסודיות את הסיסמא שבחר בעת ההרשמה לאתר, ואף להחליפה מידי פעם, והכל לצורך מניעת גניבת פרטים ומידע.

שימוש במידע הנשמר באתר

השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע YETI PACKS ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינים באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעו המזמינים אחרת.

יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.

ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים המפורטים להלן:

במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.